Home / Giáo dục / Sự điều hoà hoạt động của operon lac – Học Hay

Sự điều hoà hoạt động của operon lac – Học Hay

Video Sinh Học Lớp 12 – Điều hòa hoạt động gen – HocHay

Sinh Học Lớp 12 – Điều hòa hoạt động gen

Khái quát về điều hoà hoạt động của gen

Khái niệm điều hòa hoạt động của gen

  • Điều hòa hoạt động của gen là điều hòa lượng sản phẩm của gen được tạo ra

Các cấp độ điều hoà hoạt động của gen

  • Ở SV nhân thực: cấp ADN, cấp phiên mã, cấp dịch mã, cấp sau dịch mã
  • Ở SV nhân sơ: chủ yếu ở cấp phiên mã

Điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ

Mô hình cấu trúc operon Lac

Khái niệm Operon

  • Operon là một cụm gen cấu trúc có chung cơ chế điều hòa

Cấu trúc của 1 operon gồm:

  • Nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A): Quy định tổng hợp enzim tham gia vào các phản ứng phan giải đường lactôzơ
  • Vùng vận hành (O): Là vị trí tương tác với chất prôtêin ức chế ngăn cản phiên mã
  • Vùng khởi động (P): Là nơi mà ARN polimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã
  • Ngoài ra R: Là gen điều hoà (không nằm trong thành phần của opêron) điều hoà hoạt động các gen của opêron

Sự điều hoà hoạt động của operon lac

Môi trường không lactôzơ

  • Prôtêin ức chế bám vào vùng vận hành → gen cấu trúc không hoạt động phiên mã

Môi trường có lactôzơ

  • Prôtêin ức chế liên kết với phân tử lactôzơ → biến đổi cấu hình không gian → không liên kết được với vùng vận hành → nhóm gen cấu trúc hoạt động phiên mã và dịch mã → pr phân giải đường lactôzơ → hết lactôzơ, prôtêin ức chế liên kết vời vùng vận hành, phiên mã bị dừng

 

Sơ đồ tư duy điều hòa hoạt động gen

Bài tập về điều hòa hoạt động gen

 

Trắc nghiệm

Câu 1: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở E.coli, khi môi trường có lactôzơ thì
A. Prôtêin ức chế không gắn vào vùng vận hành
B. Prôtêin ức chế không được tổng hợp
C. Sản phẩm của gen cấu trúc không được tạo ra
D. ARN-polimeraza không gắn vào vùng khởi động

Câu 2: Theo mô hình operon Lac, vì sao prôtêin ức chế bị mất tác dụng?
A. Vì lactôzơ làm mất cấu hình không gian của nó
B. Vì prôtêin ức chế bị phân hủy khi có lactôzơ
C. Vì lactôzơ làm gen điều hòa không hoạt động
D. Vì gen cấu trúc làm gen điều hoà bị bất hoạt

Câu 3: Trong mô hình cấu trúc của Ôp êron Lac, các gen cấu trúc là nơi
A. Protein ức chế có thể liên kết ngăn cản sự phiên mã
B. Mang thông tin qui định cấu trúc protein ưc chế
C. Chứa thông tin mã hóa các axit amin trong phân tử protein cấu trúc
D. ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã

Câu 4: Trong mô hình cấu trúc của Ôp êron Lac, vùng vận hành là nơi
A. Chứa thông tin mã hóa các axit amin trong phân tử protein cấu trúc
B. ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã.
C. Protein ức chế có thể liên kết ngăn cản sự phiên mã
D. Mang thông tin qui định cấu trúc protein ưc chế.

Đáp án

1. A
2. A
3. C
4. C

Link bài: https://hochay.com/sinh-hoc-lop-12/sinh-hoc-lop-12-chuong-1-bai-3-dieu-hoa-hoat-dong-gen-hoc-hay-697.html

#sinhhoc12 #sinhhoclop12 #lythuyetsinhhoc12 #lythuyetsinhhoclop12 #tracnghiemsinhhoc12 #sinhhocnanghoc12 #onthisinhhoc #hochay

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Trúc Vy Hochay

Check Also

Market Leader Advanced – Unit 4: Marketing – Tiếng anh thương mại – Học Hay (Phần 2)

Video bài nghe Market Leader Advanced – Unit 4: Marketing – Tiếng anh thương mại …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *